Meghna Preloader

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

С динамичното развитие на търговския оборот нараства потребността от компетентни правни консултации и защита на правата и интересите на бизнеса. Ние от Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” сме екип от висококвалифицирани юристи, специализирали в областта на гражданското, търговското и административното право, както и в осъществяването на процесуалното представителство пред правозащитните органи на територията на Република България. В процеса на работа ние си сътрудничим с чуждестранни правни кантори, за да осигурим качествена защита на нашите клиенти в национален и международен мащаб. Това ни дава възможност да Ви предоставим адекватно правно съдействие и сигурност, с цел да повишите Вашето участие в международния търговски оборот. Адвокатската кантора е една от утвърдените в сферата на правното обслужване на корпоративни клиенти в България.Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предоставя правни услуги на своите клиенти в областта на гражданското право и процес:
 • Изготвяне на всякакъв вид документи свързани с активното участие на клиентите в гражданския оборот /съставяне на проекти за нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани/ и оказване на правно съдействие пред нотариус;
 • Представителство при сключването на различни правни сделки и изготвяне на договори, като в процеса на преговори адвокатите предоставят правни консултации и намират най-практичното и благоприятно решение за клиента;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения в обществена и частна полза;
 • Цялостно процесуално представителство на физически и юридически лица пред съд или арбитраж, включително и в изпълнителното производство.
 • Една от основните сфери на дейност на адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” е решаването на въпроси, свързани с търговското право. Предоставяне на услуги на малки, средни и големи предприятия, както и на международни компании във всяка сфера на бизнеса. Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори”, осъществява процесуално представителство пред съд или арбитраж, участва в разрешаването на множество търговски спорове с изключителна сложност. Екипът от висококвалифицирани специалисти в областта изготвя проекти на търговски договори, участва в преговори между търговци, консултира своите клиенти относно спазването на местното и международното търговско законодателство. Адвокатското дружество изгражда работни групи за всеки отделен казус, съставени от специалисти, които познават в детайли нуждите на клиента и умеят да предоставят търсената от него квалифицирана, бърза и ефективна правна услуга.

  Търговски сделки

  Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предоставя на своите клиенти правни консултации по всички видове търговски сделки. Участва в преговорите между търговци преди сключването на сделката, като изследва в детайли наличната документация и осигурява адекватна правна защита на своите клиенти.  Дружествено право

  Екипът на Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” осигурява цялостно правно съдействие на своите корпоративни клиенти и предоставя необходимите правни консултации относно съществуващите правноорганизационни форми на търговската дейност в Република България:

 • Консултиране на клиента в избора му на подходяща правно-организационна форма, отговаряща на съответнта дейност;
 • Изготвяне на необходимите документи за създаването на търговския субект – учредителни протоколи, дружествени договори, договори за управление и други;
 • Извършване на регистрации и вписвания, свързани с дейността на дружеството съгласно българското законодателство – Търговски регистър, Регистър „БУЛСТАТ” за субекти, различни от търговски дружества;
 • Консултиране във връзка със съществуващите права и задължения на дружествените органи, както помежду им, така и спрямо трети лица;
 • Придобиване и преобразуване на търговски дружества – сливания, вливания, отделяния, разделяния;
 • Разрешаване на спорове между съдружници, както и между съдружници и дружествени органи;
 • „Ненков, Маркова и партньори” оказва правно съдействие при учредяването и вписването на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози и други;

 • Търговска несъстоятелност


  Адвокатската кантора разполага с екип от висококвалифицирани юристи с дългогодишен опит в областта на търговската несъстоятелност. Адвокатите се стремят да бъдат една от водещите правни кантори в този дял от търговското право, за да отговарят адекватно на съвременните бизнес условия. Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително завеждане и представителство по свързаните с търговската несъстоятелност искове.

  Банковото право включва в своя предмет всички правоотношения на кредитните институции при осъществяване на банкови сделки. Нашите адвокати предлагат следните правни услуги в тази област:

 • Изготвяне на правни становища и предоставяне на консултации при сключване на договори за банков кредит;
 • Изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг и други;
 • Съдействие на кредитни институции при събиране на вземанията им от кредитополучатели.
 • Вещно право

  Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” разполага с юристи, които имат богат опит в съставянето на всякакъв вид договори, свързани с прехвърлянето и учредяването на вещни права върху недвижим имот. Правната кантора извършва задълбочени проучвания относно правото на собственост, ограничените вещни права, законност на изградените сгради и съоръжения, техния статут, извършва проверки относно вписани обстоятелства в имотния регистър – възбрани, ипотеки, искови молби и др. Дружеството предлага процесуално представителство по дела с вещноправен характер – защита на право на собственост или ограничените вещни права върху недвижими имоти, делба на недвижим имот, различни по вид спорове, отнасящи се за граници на имоти и пр.  Строително право


  Адвокатите консултират своите клиенти относно изграждането, промяната на предназначението и премахването на сгради или части от тях. Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” изготвя договори за строителство. Eкипът от висококвалифицирани адвокати участва в преговорите за сключването им, като разяснява на страните цялостната юридическа обстановка с цел защита правата и реализиране бизнес проектите на своите клиенти.

  Адвокатската кантора предоставя на доверителите си следните правни услуги в областта на Облигационното право:
 • Правни консултации при сключването на различни видове договори, както и оказване на пълно правно съдействие във връзка с изготвянето на договорите и посредничество при сключването им;
 • Оказване на правно съдействие и предоставяне на консултации във връзка с прекратяването и развалянето на договори по съдебен и извънсъдебен ред.
 • С цел защита правата и интересите на клиенти от неправомерни посегателства адвокатите осъществяват процесуално представителство в дела за непозволено увреждане /обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди/, както и представителство по спорове отнасящи се до изпълнението на вече сключени договори.

  Авторско право и сродни права:

  „Ненков, Маркова и партньори” предоставя правна помощ в сферата на авторските права, тяхната защита и начини, чрез които могат да бъдат предоставяни на трети лица. Адвокатите предлагат процесуално представителство пред съда по спорове, отнасящи се до съдържанието на авторските права.

  Индустриална собственост. Регистрация на патент, търговска марка и полезен модел:


  "Ненков, Маркова и партньори" работи дългогодишно в сферата на регистрацията, защитата и консултирането в процеса на заявяване и оформяне на патентни претенции на национални и международни патенти. Правната кантора предлага представителство в административното производство, свързано с издаването на патент, неговото оспорване, назначаване на експертиза и други.

  Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” консултира своите клиенти в областта на трудовото право, като представлява както работодатели, така и служители. Адвокатите предлагат пълния набор от услуги в областта на трудовото право, включително изготвяне на трудови договори, процесуално представителство във връзка с трудови правоотношения, предоставяне на правни становища, свързани с възникнали трудовоправни въпроси на дружества и граждани – сключване, изменение и прекратяване на трудови договори, изготвяне на правни документи, свързани с прилагането на трудовото законодателство – налагане на дисциплинарни наказания, уведомления и други.

  Адвокатската кантора защитава правата и интересите както на работниците/служителите, така и на работодателите във връзка с трудови спорове – реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители, искове срещу неправомерно уволнение, възстановяване на работа и други. Адвокатите оказват съдействие в преговори между работодатели и работници/служители, с цел да се постигне практично и законосъобразно решение на възникналия трудовоправен спор.

  Адвокатите от „Ненков, Маркова и партньори” са натрупали значителен опит в областта на административното право и процесуално представителство по административни дела. Дружеството консултира своите клиенти, като им предлага целесъобразно решение на казуса. Адвокатската кантора предоставя следните правни услуги в областта на административното право:

 • Правно съдействие и консултации в различните производства по издаването на различни видове административни актове;
 • Правно съдействие в производството по обжалване на административни актове, издадени от държавната, общинската и данъчната администрация, както и в производството по обжалване на наказателни постановления;
 • Правната кантора предоставя комплексно правно обслужване на юридически лица относно подготовката на необходимите документи за участие в обществени поръчки, както и представителство във всички етапи свързани с процедурата по възлагане и изпълнение на поръчка;
 • Адвокатите от кантората предлагат процесуално представителство и правна защита по дела пред всички инстанции на административни съдилища, находящи се на територията на Република България.

  Екипът от адвокати, за да улесни своите клиенти при осъществяването на тяхната дейност и общуването им с органите по приходите, предоставя консултации в областта на данъчното право, практични съвети относно облагането с различни видове данъци. Кантората предлага процесуално представителство в производствата пред органите на Национална агенция по приходите, както и пред административните съдилища във връзка с обжалването на актове, свързани с данъчно облагане. Адвокатите използват дългогодишния си опит, за да предоставят най – правилното и целесъобразно решение за клиентите си.

  Развивайки своя бизнес, всеки един търговец се стреми да участва в гражданския оборот и различните видове обществени отношения. Адвокатското дружество предоставя консултации при изготвянето на всички документи, нужни за участието в процедурите по възлагане на обществени поръчки, ръководейки се от нормативната уредба и интересите на клиента. Адвокатите от правната кантора следят стриктно всяко изменение в правната уредба, уреждаща обществените поръчки, за да предложат практично решение на всеки казус, както и да осигурят надеждно общуване между бизнеса от една страна и възложителите на поръчки от друга.

  Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предлага следните услуги:

 • Изготвяне на брачни договори, с които съпрузите, встъпващи в брак или по време на брака, уреждат имуществените отношения помежду си;
 • Осъществяване на процесуално представителство в производството по прекратяване на брака чрез развод;
 • Оказване на правно съдействие при разрешаването на лични и имуществени правни спорове между бившите съпрузи след развода;
 • Оказване на съдействие при сключването на правни сделки с имущество, което се намира в режим на Съпружеска имуществена общност;
 • Сключване на правни сделки, в които една от страните е малолетно или непълнолетно лице, искания за издаване на разрешения от районен съд;
 • Изготвяне на всякакъв вид документи, свързани с приемането или отказа от наследство;
 • Консултации относно разпореждане с имуществото преди смъртта – съставяне на завещание или завети;
 • Консултации и определяне размера на запазената част за наследниците и разполагаема част, с която наследодателят има право да се разпореди. Осъществяване на процесуално представителство в дела, отнасящи се до намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение;
 • Адвокатите предоставят практични решения във връзка с делбата на придобито наследство, като изготвят всички необходими документи за осъществяването ѝ. Адвокатите от „Ненков, Маркова и партньори” оказват адекватна правна помощ в двете фази на съдебната делба, както и процесуално представителство по самите дела.
 • АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НЕНКОВ, МАРКОВА И ПАРТНЬОРИ"